1932 Washington 4c Light Brown

1932 Washington Bicentennial 4c
1932 Washington Bicentennial 4c

This is the 4c value of the Washington Bicentennial series.